Over StuRa

StuRa is de studentenraad voor en door studenten van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Onze voornaamste opdracht is de belangen van de studenten Politieke Wetenschappen, Sociologie en Communicatiewetenschappen het hele jaar door te behartigen. Concreet wil dit zeggen dat we zetelen in allerlei vergaderingen met professoren en universiteitsmedewerkers. De belangrijkste zijn:

de Faculteitsraad

Cel Kwaliteitsvol Onderwijs

de Opleidingscommissies

Op deze manier krijgen wij inspraak in het beleid van de faculteit en de kwaliteit van de opleiding. Daarnaast zorgen wij er ook voor dat onderwijsgerelateerde klachten bij onze studenten (bv. over opleidingsonderdelen, moeilijkheden met professoren of examenroosters) efficiënt en effectief worden aangepakt.

StuRa komt maandelijks samen om debat te voeren over de "hot topics" die studenten aanbelangen, we nemen hierover standpunten in en houden studenten op de hoogte van het reilen en zeilen aan onze universiteit. Onze vergaderingen gaan over de serieuzere kwesties die we met de nodige ernst bespreken, maar spelen zich af in een amicale sfeer waarbij we streven naar een hartelijk groepsgevoel waar iedereen zich in thuis kan voelen. Alle studenten zijn steeds welkom op onze vergaderingen. Kortom, naar onze Algemene Vergaderingen komen is ideaal om iets bij te leren over de faculteit en om nieuwe mensen te leren kennen!

Naast StuRa zijn er nog tal van andere studentenraden die elk verbonden zijn met een faculteit. De koepel boven al die studentenraden, is de Gentse Studentenraad (GSR). De Gentse Studentenraad bestaat uit een Algemene Vergadering, het belangrijkste beslissingnemend orgaan. De Algemene Vergadering is samengesteld uit de rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur (RvB) en de Sociale Raad (SoRa), de student in het Bestuurscollege (BC) en een vertegenwoordiger van elke facultaire studentenraad. Naast de Algemene Vergadering bestaat de Gentse Studentenraad uit een Dagelijks Bestuur, verkozen door de Algemene Vergadering. Het Dagelijks Bestuur staat in voor de algemene werking van de Gentse Studentenraad.

De studentenvertegenwoordigers in de universitaire Onderwijsraad, het belangrijkste adviserende orgaan van de UGent inzake onderwijsaangelegenheden, worden aangeduid door de Gentse Studentenraad.

Daarenboven is de Gentse Studentenraad lid van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Deze vertegenwoordigt de belangen van de Vlaamse studenten. Samen met haar Franstalige tegenhanger FEF (Fédération des Edutiants Francophones) verdedigt VVS de belangen van de Belgische student in de European Student's Union (ESU).